Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Záróvizsga

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés 


Záróvizsga tételsor 
 

 1. A 0-5 éves korú gyermekek nevelése az ókortól napjainkig; pedagógiai elméletek és gyakorlatok fejlődése, változása. Az intézményes kisgyermeknevelés története. 
 2. A kisgyermeknevelés-gondozás tartalma, céljai, intézményei, az intézmények együttműködésének lehetőségei. A bölcsődei nevelés funkciói, rendszere. Hatékony nevelési módszerek és eszközei. Az egyéni és csoportos nevelés kérdései, a kisgyermeknevelő szerepe a nevelési folyamatban. 
 3. A fejlődés fogalmának alapkérdései. A csecsemő- és kisgyermek lelki fejlődését befolyásoló tényezők, fejlődésének jellemzői elméletek tükrében.  
 4. A család szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében. Az én-tudat kialakulása. Az én-fejlődés elméletei. A fejlesztés lehetőségei (játék, mese, rajz). A gyermeki személyiség és a társas kapcsolatok megismerésének pszichológiai módszerei. 
 5. A játék pedagógiai és pszichológiai jelentősége; a játékfejlődés, fajtái, típusai. Játékelméletek. A játék és a nevelés kapcsolata. A csecsemő és a kisgyermekek játékeszközeinek részletes bemutatása és elemzése. A kisgyermeknevelő szerepe a játék során. 
 6. A szülői szerepek, a család struktúrájának, értékeinek, normáinak változása és hatása a gyermek nevelésére. A család és a családi nevelés főbb tényezői. Az egészséges és a sérült család jellemzői. 
 7. A kisgyermekes családokat ellátó szociális ellátórendszer. Szociális intézmények és szolgáltatások. A gyermekek napközbeni ellátására szolgáló intézmények – bölcsőde, családi napközi – bemutatása. A személyre szabott, a normatív és az értékközpontú nevelés. A szülők és a bölcsődei nevelő kapcsolatának lehetőségei; az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató bölcsődei szolgáltatások. 
 8. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei, feladatai. A kisgyermekek nevelését szabályozó legfontosabb dokumentumok. A bölcsődés gyermekek fejlődésének intézményi dokumentálása.  
 9. A csecsemő és kisgyermek gondozása. A csecsemő és kisgyermek életmódja. A rendszeresség szerepe a gyermek életében, a helyes napirend kialakításának jelentősége. A gondozás és nevelés egysége, a gondozási feladatok (étkeztetés, pelenkázás, szobatisztaságra szoktatás, öltöztetés, fürdetés, altatás és levegőztetés).  
 10. A prevenció fogalma, jelentőségei, módszerei a csecsemő és gyermekgyógyászat vonatkozásában. Szűrővizsgálatok fontossága, az általuk felismerhető betegségek. A leggyakrabban előforduló csecsemő- és kisgyermekkori betegségek. A gyermekkori krónikus betegségek formái, gondozásuk jellegzetességei és jelentősége. Járványügyi teendők a bölcsődében. 
 11. A bölcsődei napirend bemutatása, szervezésének szempontjai. A rendszeresség szerepe a csecsemők és a kisgyermekek egészséges fejlődésében. A szobatisztaságra nevelés fő módszerei. Az öltöztetés kivitelezése életkornak illetve időjárásnak megfelelően. Az egészséges táplálkozás alapelvei, a táplálkozással kapcsolatos elvárások változása a csecsemő- és a kisgyermekkorban. A bölcsődébe való beszoktatás módja. A beszoktatás folyamatában előforduló problémák, azok megoldásának lehetőségei. 
 12. Az eltérően fejlődő gyermekek sajátosságai. A korai fejlesztés célja, feladata, formái, korai fejlesztő szolgáltatások. A korai fejlesztés intézményrendszere. A sajátos nevelési szükséglet értelmezése, főbb kategóriák. A sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezési módjai, gondozásuk, nevelésük, fejlesztésük – integráció, inklúzió, differenciálás gyakorlata – a bölcsődében. 
 13. A multi – és interkulturális nevelés fogalma. Kultúra és identitás szerepe a korai nevelésben. Az együttműködés kialakításának lehetőségei a többségi társadalomtól eltérő kulturális hagyományú gyermekeket nevelő családokkal. Roma származású gyermekek a korai nevelésben.  
 14. A jog fogalma és funkciói. A társadalmi normák és a jog kapcsolatának bemutatása. Kisebbségi jogok. Szociális, társadalombiztosítási és egészségügyi ellátások jogi szabályozása, családjog, gyermeki jogok, szülői jogok és kötelességek.  
 15. A gyermekjóléten alapuló gyermekvédelem jellemzői, sajátosságai. A gyermekvédelmi alap –és szakellátás bemutatása, intézményrendszere. A gyermekjóléti szolgáltatások célja, feladata. A bántalmazott gyermek szindróma, tünetei, okai, a bántalmazott gyermek ellátása, gondozása. 
 16. Az anyanyelv elsajátítása és a beszédelsajátítás elméletei és folyamata. A beszédelsajátítás, a beszédészlelés és beszédértés zavarai. A beszédhibák fajtái, felismerésük, korrekciós lehetőségek a kisgyermekkorban.  
 17. A mese és gyermekvers szerepe a kisgyermek sokoldalú fejlesztésében, anyanyelvi és érzelmi nevelésében. A gyermekirodalom élményszerű közvetítésének lehetőségei és módszerei a bölcsődében.  
 18. A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődése. Ajánlások a mozgásfejlődés elősegítésért csecsemőkorban és korai gyermekkorban. Mozgásfejlesztő eszközök. Mozgásterápiás eljárások. A 0-3 éves kor mozgásszervi eltérései. 
 19. A korai vizuális kifejezés funkciói és a nevelői segítségnyújtás lehetőségei. A vizuális szemlélet kialakulása kisgyermekeknél. A különböző anyagok és technikák felhasználási lehetőségei a játékos alkotótevékenység során. Az esztétikus környezet iránti igény felkeltése. 
 20. A zenei nevelés sajátos szerepe csecsemő- és kisgyermekkorban. A bölcsődei zenei nevelés célja, feladatai, anyaga (mondóka, gyermekdal). A gyermek zenei fejlődése életkoronként. A zenei képességek játékos fejlesztési lehetőségei.  
 21. A 0-5 éves gyerekek életkori sajátosságai a matematikai gondolkodásban. A matematika szerepe a bölcsődei életben. A matematikai gondolkodásfejlesztés területei, lehetőségei és kapcsolata más szakterületekkel.