Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Tájékoztatás a hallgatói hitelekkel kapcsolatos változásokról

A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet okán

a) a  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  §-a szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei finanszírozásához, vagy 

b) a felnőttképzésért felelős miniszter által – jogszabályban foglaltak alapján – meghatározott felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek folyósítására a felnőttképzésért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor. 

(2) A hitelfelvételre az  is jogosult, aki már rendelkezik érvényes szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel a  Korm. rendelet 2.  § 6.  pontja szerinti Diákhitel szervezettel. Hitelfelvételre nem jogosult, aki a  hiteligénylés benyújtásakor nyelvtanulási hallgatói hitellel rendelkezik vagy betöltötte az 55. életévét. 

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti hitelt a  Korm. rendelet 3.  §-a szerinti hitelfelvevő és a  felnőttképzésben részt vevő hitelfelvevő (a továbbiakban együtt: hitelfelvevő) egy összegben veheti fel azzal, hogy a szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja 2020. december 31. A hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet ellenőrzi. 

(4) A  hitel kamatának kamatelemei a  szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel egyeznek meg azzal a  kivétellel, hogy a  kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű, amely kamatot az  állam a  központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállal a hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre vonatkozó szabályok szerint. 

(5) A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet. 

(6) A  Diákhitel szervezet a  törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a  hitelfelvevővel a  havi törlesztő részlet összegét. 

(7) A  hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a  hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, továbbá a hitelszerződésre a Korm. rendelet nyelvtanulási hiteleire vonatkozó 2020. január 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a  felnőttképzésben részt vevőkre vonatkozó igénylési speciális szabályokat a  Diákhitel szervezet részletezi.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 1-jén lép hatályba. 

(2) Az 5. § 2020. május 15-én lép hatályba. 

3. § (1) Veszélyhelyzet okán a  Korm. rendelettől eltérően a  hitelfelvevő az  első tanulmányi félévben december 31-ig, a második tanulmányi félévben június 15-éig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról. 

(2) A  veszélyhelyzet okán szabad felhasználású hallgatói hitel – ha azt a  hitelfelvevő korábban ezen időszakra nem igényelte – a 2019/2020. első tanulmányi félévére visszamenőlegesen is igényelhető 2020. június 15-éig. 

4. § (1) A nyelvtanulási hallgatói hitel 2020. május 1-jétől nem igényelhető. 

(2) A 2020. május 1-jén fennálló nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés 2020. május 1-jén a hitelfelvevő vagy a Diákhitel szervezet külön nyilatkozata nélkül e rendelet szerint alakul át. 

(3) Az e rendelet szerinti hitelfelvevő a Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a szerinti gyermektámogatást a 2020. május 1-jén vagy azt követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe a  Korm. rendeletben foglalt eljárások figyelembevételével. 

5. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.