Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Jelentkezés motivációs beszélgetésre

2024. május 27-28-29.

Jelentkezési határidő: 2024. május 19. éjfél

Email cím
A VÁLASZTOTT KÉPZÉSI TERÜLET
A választott dátum:

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően az intézményi többletpontokat minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg. Ez alapján a korábbi többletpontok rendszerét az intézményi többletpontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető.

Az Eötvös József Főiskola által adható intézményi többletpontokba tartozik a motivációs beszélgetés, melyre maximum 100 pont adható.

 

A motivációs elbeszélgetés elemei: rövid bemutatkozás, céljai a szak elvégzésével, a választott képzés és jelentkezés mögött álló motiváció bemutatása, miért a EJF-et választotta stb. Ha van munkatapasztalat, sporttevékenység, külföldi munka vagy szakmai tapasztalat, nyelvtudás, tanulmányi versenyeken részvétel/helyezés, kulturális, művészeti tevékenység, akkor annak bemutatása. A beszélgetésen főleg a jelölt kommunikációs készségét, kifejezésmódját, beszédstílusát, mondanivalójának előadását figyeljük meg.

 

Pontozás:

  • kommunikációs cél elérése, interakció megvalósítása: 0-30 pont;
  • mondanivaló részletessége, kifejtés önállósága: 0-20 pont;
  • szókincs, kifejezésmód: 0-20 pont;
  • nyelvhelyesség: 0-20 pont;
  • beszédtempó, kiejtés, hanglejtés: 0-10 pont.

Gyülekező a motivációs beszélgetés napján 8.00 órától, a főiskola „C” épületében az aulában (6500 Baja, Szegedi út 2. „C” épület). A motivációs beszélgetések mindhárom napon 9.00 órakor kezdődnek.

Adatkezelési tájékoztató

a Főiskola által szervezett eseményekről szóló tájékoztatás során megvalósuló adatkezelésről


1. Adatkezelő

Az adatkezelő azonosító adatai:
Eötvös József Főiskola
székhely: 6500 Baja, Szegedi út 2.adószám: 15308988-2-03
postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2.
e-mail cím: info@ejf.hu
webhely: http://ejf.hu/

a továbbiakban: „Adatkezelő”vagy „Főiskola”.

Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Sziráczki István LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
postacíme: 6500 Baja, Szegedi út 2.
e-mail címe: adatvedelem@ejf.hu

2. Az adatkezelés tárgya, a tájékoztató hatálya

2.1.A Főiskola által szervezett eseményekről szóló tájékoztatóe-mail üzenetekre feliratkozó személyek adatainak kezelése.

2.2.A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.
 
3. Az adatkezeléssorán alkalmazott jogszabályok

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation
-Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

4. Az adatkezelésselérintett természetes személyek

Adatkezelő által szervezetteseményekután érdeklődő, és az azokkal kapcsolatos információs e-mail üzenetekre feliratkozószemélyek(a továbbiakban: Érintett).

5. A kezelt adatokköre

Az Érintett:-neve,-e-mail címe.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által szervezett eseményekkel kapcsolatos információs üzenetek kiküldése a feliratkozóknak.

7. Az adatkezelés jogalapja

7.1.A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjaalapján az Érintett hozzájárulása.

7.2.Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a webhelyen a feliratkozásraszolgáló adatlapkitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelöléséveladja meg.

8. Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A jelen tájékoztató szerint kezelt adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok Érintett kérésére történő törléséig kezeli.

9. Az adatoktárolásának helyeés módja

Adatkezelő az adatokat 6500 Baja, Szegedi út 2.alatti székhelyéntárolja elektronikus útonaz informatikai rendszerében.

10. Az adatok forrása

A személyes adatokat az Érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, más forrásból Adatkezelő nem gyűjt adatokat.

11. Adatvédelem, adatbiztonság

11.1.Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

11.2.A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

11.3.Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.4.Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott –jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

12. Az adatok továbbítása

12.1.A Főiskola nem továbbít adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelt adatokból harmadik személyeknek.

12.2.Kizárólag törvényes kötelezettség esetén, vagy hatósági megkeresésre kerülhet sor adattovábbításra.

13. Adatfeldolgozó igénybevétele

13.1.Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek.

13.2.Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az elektronikus levelezéshez használtszoftver fejlesztőjét és karbantartóját:Microsoft Ireland Operations Limitedrövidített név:Microsoft IrelandLtd.cégjegyzékszám: 256796közösségi adószám: IE8256796Uszékhely: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irelandpostacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irelandonline kapcsolatfelvétel:https://www.microsoft.com/hu-HU/concern/privacy/telefon:+353 1 295 3826 gazdasági társaságot(a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.3.Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A tájékoztató e-mail üzenetek kiküldéséhez használt elektronikus levelező szoftver biztosítása.

13.4.Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az Érintett neve és e-mail címe.

13.5.Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezéshez szükséges szoftver biztosítását jelenti.

13.6.Adatfeldolgozás más célra nem történik.

13.7.Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében nem érdekelt.
 
13.8.Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

14. Az érintettadatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1.Tájékoztatáshoz való jog

14.1.1.Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az érintett az adatkezelésről. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az érintettet kérelmére Adatkezelő az érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről –vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével –is tájékoztatja.

14.1.2.A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:-észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy -megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

14.1.3.A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

14.2.Hozzáféréshez való jog

14.2.1.Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

14.2.2.A hozzáféréshez való jog értelmében az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

14.2.3.A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az érintett másként kéri.

14.2.4.A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül),de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

14.3.A helyesbítéshez való jog

14.3.1.Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosultarra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

14.4.A törléshez való jog

14.4.1.Az érintett jogosultarra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje ará vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintett személyes adataitindokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyikefennáll:a)az érintett visszavonta a hozzájárulását,b)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;c)az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;e)a személyes adatokat az adatkezelőrealkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

14.4.2.A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat az érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölniAdatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az érintett vagy mástermészetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

14.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

14.5.1.Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: -az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; -az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

14.5.2.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

14.5.3.Az Adatkezelő az érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

14.6.A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettségAdatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintettet,továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban azérintett adatait továbbították. Az értesítés mellőzhető,ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatjaaz érintettet e címzettekről.

14.7.Az adathordozhatósághoz való jog

14.7.1.Érintettjogosult arra, hogy ará vonatkozó, általaaz Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultarra, hogy ezeket azadatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy a velekötött szerződésen alapul; és
b)az adatkezelés automatizált módon történik.

14.7.2Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy –ha ez technikailag megvalósítható –kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

14.8.A tiltakozáshoz való jog

14.8.1.Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatainak kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásának tekinti.

14.8.2.Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokatcsak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15.Érintettkérelmeinek teljesítése

15.1.A 14.pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintettkérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

15.2.Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbba kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet akérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.Ha az Érintettelektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintettazt másként kéri.

15.3.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintettkérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintettpanaszt nyújthat be a 16.pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

15.4.Érintettbármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módonbeterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz.A kérelmet beterjesztő Érintettazonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti.Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintettszemélyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

15.5.Ha Érintett a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő 6500 Baja, Szegedi út 2.címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az adatvedelem@ejf.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik,ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

16.Jogérvényesítés

16.1.Érintettadatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz, illetve annak adatvédelmitisztviselőjéhez fordulhat elsősorban az alábbielérhetőségeken:Eötvös József Főiskola E-mail cím: adatvedelem@ejf.hu Postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2.

16.2.Érintettjogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:http://www.naih.hu/
 
 
A bírósági út választása eseténaper –az Érintettválasztása szerint –az Érintettlakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020. november 16.

Eötvös József Főiskola

A jelentkezés gomb megnyomása utána a regisztráció eltarthat egy kis ideig. Kérem, legyen türelemmel, amíg a felugró ablak meg nem jelenik, ez eltarthat pár percig!