Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Szakmai műhelyek

Kreatív Pedagógia Kutatóműhely

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-3 - KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 

A kreativitás fejlesztése olyan területe az oktatásnak, amelyet mind a nemzetközi, mind a hazai oktatáspolitika hangsúlyoz. A kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. Ehhez szükséges a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai szemlélet kialakítása, valamint megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása.  A bajai Eötvös József Főiskolán működő tudományos szakmai műhely, amely a Kreatív pedagógia − A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az oktatásban című kutatási projekt (ÚNKP-20-3) keretében jött létre, ezekre a kihívásokra reflektál. A műhely munkáját pedagógusjelölt hallgatók támogatják.

Célkitűzések

A Kreatív Pedagógia Kutatóműhely célja, hogy kövesse a témához kapcsolódó kutatásokat, és azok eredményeire támaszkodva vizsgálja a kreativitás fejlesztésének aspektusait. Célkitűzésünk, hogy megismerjük a kreativitással kapcsolatos tanári nézeteket, osztálytermi kutatásokat végezzünk, és hogy széles körben megismertessük a bevált kreatív pedagógiai módszereket és eszközöket. Ennek érdekében szakmai együttműködésre hívjuk mindazokat, akik érdekeltek a kreatív tanítás, valamint a kreatív tanulási környezet kialakításában.

Tevékenység

  • Tudományos kutatómunka folytatása
  • Szemináriumok, képzések tartása
  • Oktatási segédanyagok készítése
  • Együttműködés hazai és külföldi partnerekkel
  • Szakmai fórum és pedagógus coaching 

Publikáció

Szettele Katinka (2020): Kreatív pedagógia: A kreativitás fejlesztésének oktatási koncepciója
Új Pedagógiai Szemle. 70. 11-12., 58-80.

Absztrakt:

"A nemzetközi kutatások elterjedt témája a kreativitás fejlesztése, amelyet a hazai oktatáspolitika is hangsúlyoz. Ennek mibenlétéről, gyakorlati megvalósításáról viszont már kevesebb szó esik, ezért jelen tanulmány célja a kreativitást középpontba állító oktatási koncepciók ismertetése, vagyis a kreatív pedagógiai irányzatok bemutatása a feltárt szakirodalom alapján. Ennek nyomán a kreatív pedagógia fogalmát a következő módon javaslom bevezetni a hazai szakmai diskurzusba: a kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. A tanulmány további részében a kreativitás fejlesztésének szemléleti hátterét, oktatáspolitikai meghatározottságát és a fejlődést befolyásoló tanári nézeteket vizsgálom, valamint kitérek a megfelelő tanulási környezetre, a kreatív iskola, osztályterem és klíma fogalmak mentén. Külön pontban veszem sorra az inkluzív nevelés és a kreativitás témájához kapcsolódó kutatásokat, amelyek léte azt bizonyítja, hogy a kreatív fejlesztésnek nemcsak a tehetséggondozásban van létjogosultsága, hanem a hátránykompenzációban, a tanulási nehézségek csökkentésében és az eltérő fejlődésű gyermekek nevelésében is. Végül rátérek a kreatív pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásának lehetőségeire, amely alkalmazás alapvető feltéte e a kreativitás tartalomba ágyazott fejlesztésének. Az adott tantárgyhoz, tudományterülethez kapcsolódó kreatív tanítási-tanulási tevékenységeket a kreatív tantárgypedagógiák fogják össze – ezek kidolgozása a jövő feladata. Az idegennyelv-tanításban viszont már most számos jó példát találunk ilyenekre, s hozzájuk nemzetközi kutatások és módszertani ajánlások kapcsolódnak. A tanulmányt ezek ismertetésével zárom."

A teljes cikk letöltése.

Balzarek és Szettele (2021): Entwicklungspotenzial im Kunstunterricht sowie in der Lehrerausbildung. Kreativitätsförderung von ungarischen Hochschulstudierenden. R&E-SOURCE 16.

A teljes publikáció itt olvasható.

Kapcsolat

Szettele Katinka 
főiskolai oktató


szettele.katinka@ejf.hu