Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

32. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása 

56. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 20. alcímmel egészül ki: 
„20. A veszélyhelyzet következtében felvehető hallgatói hitel 
9/A. § (1) A koronavírus világjárvány következményeinek enyhítése érdekében 
a) a  3.  § (1)  bekezdés szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult, vagy 
b) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 30. §-a szerinti (struktúraváltó) képzésben részt vevő és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek  megfelelő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet a felnőttképzés időtartamában. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitel felvételére az is jogosult, aki már rendelkezik hatályos szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel a  Diákhitel szervezettel. Hitelfelvételre nem jogosult, aki a  hiteligénylés benyújtásakor rendelkezik a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről szóló 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon hatályos 4.  § (2)  bekezdése szerint átalakult hatályos hitel- vagy kölcsönszerződéssel, vagy betöltötte az 55. életévét. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói hitelre az jogosult, aki a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képzést megszervező és megvalósító felnőttképzővel a képzéshez kapcsolódóan megkötött felnőttképzési szerződés alapján létrejött felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik, és b) megfelel a 3. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói hitel tekintetében a  jogosultság feltételeit a  Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon kell igazolni. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitelt a 3. § (1) bekezdés szerinti hitelfelvevő és a felnőttképzésben részt vevő hitelfelvevő (a  továbbiakban együtt: az  e  § szerinti hitelfelvevő) egy összegben veheti fel azzal, hogy a  szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja 2020. december 31. lehet. Az e § szerinti hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet ellenőrzi. 
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti hallgatói hitel kamatának kamatelemei a  szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel egyeznek meg, azzal a  kivétellel, hogy a  kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű. A kamatot az állam a központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállalja az e § szerinti hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre vonatkozó szabályok szerint. 
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti hallgatói hiteltörlesztést a  hitel felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. A hiteltörlesztés időtartamát az e § szerinti hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet. 
(8) A  Diákhitel szervezet a  törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli az  e  § szerinti hitelfelvevővel a havi törlesztőrészlet összegét. 
(9) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a  hitelszerződés felmondására, a  felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, továbbá a  hitelszerződésre a  nyelvtanulási hallgatói hitelekre vonatkozó, 2020. január 1-jén hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e § szerinti hitelfelvevő a 18/A–18/D. § szerinti gyermektámogatást a hitel folyósítása után és 2020. május 1-jén vagy azt követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe.” 
57. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/F. §-sal egészül ki: „34/F. § (1) A 12. §-tól eltérően a hitelfelvevő a 2020/2021. tanévben az első tanulmányi félévben december 31-ig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról. (2) A  29/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti hitelre a  2019/2020-as tanév második félév zárását követően a  2020/2021-es tanév kezdetéig kizárólag az  a  hallgató jogosult, aki a  2019/2020-as tanév második félévének utolsó napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, azonban végbizonyítványt nem szerzett, és a hiteligénylés időpontjában a hallgatói jogviszonya nem szűnt meg.