Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Határidő hosszabbítás: Református Óvodapedagógus Tanulmányi (Gyakornoki) Ösztöndíj – és Mentorprogram

FELHÍVÁS a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjához kapcsolódó Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2021/2022. tanévre

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogram Irodája tájékoztatja az óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit, az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

1. Az ösztöndíj célja:
A magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal.

2. Az ösztöndíj forrása: a Magyarországi Református Egyház által biztosított keretösszeg.

3. Az ösztöndíjra jogosult:
Minden hazai óvodapedagógus-képzésben részt vevő végzős hallgató, aki vállalja, hogy a Kiíró által javasolt, vagy maga által megjelölt református fenntartású intézményben tölti hosszú gyakorlatát, és a közzétett listáról választott református fenntartású intézményben kezdi meg gyakornoki idejét.

4. Az igénylés benyújtása:
Az igénylést (Igénylőlap) az MRE-nek címezve (Óvodafejlesztési Projektiroda
Országos Óvodaprogram 1146 Budapest, Abonyi utca 21.) kell benyújtani kizárólag elektronikusan, a következő címre: osztondij@reformatus.hu

A pályázathoz csatolni kell:

 • a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, mely szerint a hallgató az intézményben - mint végzős évfolyamú - aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (szkennelt formátumban);
 • hallgatóként az előző félév súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolást, ami legalább jó (azaz 3,5 feletti), további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő igazolást, mely alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult;
 • nyilatkozatok a református fenntartású óvodahálózathoz való kapcsolódásról:
  • Maximum 2 oldalas motivációs levél arról, hogy a hallgató a 240 órás gyakorlatot, valamint a gyakornoki időt miért és melyik református intézmény(ek)ben tervezi (részben vagy egészben a közzétett lista alapján) indoklással. Gyakorlati helyként választható bármely református óvoda a közzétett listán kívülről is, ez esetben a pályázónak KÖTELEZŐ benyújtania a választott intézményre vonatkozóan az Óvodavezetői szándéknyilatkozatot a tutorálásra. Gyakornoki hely KIZÁRÓLAG a közzétett listáról választandó. KÖTELEZŐEN minimum 1-1 intézmény jelölendő: gyakorlati hely esetében a listáról vagy a közzétett listán kívülről is, gyakornoki hely esetében kizárólag a közzétett listáról választható református óvoda.
  • Óvodavezetői szándéknyilatkozat vagy lelkipásztori ajánlás (nem kötelező, amennyiben a hallgató a közzétett listáról választ gyakorlati helyet): annak a református óvodavezetőnek/református óvoda fenntartónak a befogadó nyilatkozata, ahol a hallgató gyakornokként munkaviszonyt létesítene.
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, őrzéséhez és tárolásához.

5. Az igénylés benyújtásának meghosszabbított határideje: 2021. november 15., egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.

6. Az igénylés elbírálása: A benyújtott igénylések alapján - az Óvodafejlesztési Projektiroda javaslatát követően, és a gyakornokság helyszínéül kijelölt református óvodák fenntartóinak jelölése alapján – az MRE dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A nyertesek listáját az Országos Óvodaprogram honlapján tesszük közzé: www.orszagosovodaprogram.hu. Ezzel egyidejűleg az MRE az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződést) köt.

7. Az igénylés elbírálásának határideje: várhatóan 2021. december 3.

8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:

 • óvodapedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény nappali, levelező vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű végzős hallgatója;
 • az adott felsőoktatási intézmény óvodapedagógus szakán a pályázat benyújtásának felsőoktatási félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, s a megkezdett tanévben tanulmányait befejezi;
 • vállalja, hogy óvodapedagógus szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – jelen szabályzatban, valamint a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. Ezt a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban fenntartja;
 • az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Ösztöndíj Szabályzat szerinti kezeléséhez;
 • hallgatóként előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga a jó (3,5 feletti) eredményt elérte;
 • jelen felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.

9. Az ösztöndíj mértéke: hallgatónként és havonta a 2021/2022. tanévre (2x5 hónap időtartamra): nettó 50.000 Ft/hó

10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt tart.

11. Az ösztöndíj folyósításának feltétele: az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott és aláírt szerződés.

12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.

13. Az ösztöndíj összege hallgatói jogviszonya alatt személyi jövedelemadómentes.

14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:

 • az óvodapedagógus-képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
 • együttműködik a 240 órás gyakorlata során a számára kijelölt, vagy általa választott református óvodai tutorával, gyakornoksága alatt - a kijelölt  - intézményi mentorával;
 • óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
 • az oklevél megszerzését követően 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. S az ösztöndíj lejárta után ezt a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban fenntartja. Ennek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;
 • a pályázó vállalja, hogy részt vesz az RPI és leendő református intézménye által, a lakó/tartózkodási helyén szervezett református óvodapedagógiai tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;
 • adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.

16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Országos Óvodaprogram Irodától, az alábbi elérhetőségen:
http://www.orszagosovodaprogram.hu,
vagy Cziráki Gabriella szakmai koordinátortól az alábbi elérhetőségeken:
cziraki.gabriella@reformatus.hu, telefon 9 és 16 óra között +36 30 575-3201.

Szórólap.