Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Ösztöndíj pályázat nappali tagozatos hallgatók számára

Ösztöndíj pályázat nappali tagozatos hallgatók számára
a Térítési és Juttatási Szabályzat 15/C § és a 11. melléklete szerint 

illusztráció

(1) Az Eötvös József Főiskola az EFOP 3.4.3 -16/1 pályázatból ösztöndíjat biztosít a nappali tagozatos hallgatók számára. 
(2) Az ösztöndíj célja: a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, tehetséges hallgatók támogatása, tanulmányi feltételeinek javítása, lemorzsolódás megelőzése. 
(3) A pályázatból félévente 2 fő támogatható – a pályázat időtartama alatt 2020-ig minimum 6 fő - egyszeri féléves 50. 000 Ft-os összeggel. Az ösztöndíj rászorultság esetén későbbi meghirdetéskor, többször is megpályázható.
(4) A hallgatók az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújtanak be, ebben röviden indokolják a rászorultság körülményeit. A pályázathoz egy oktatói és egy HÖK ajánlást, valamint a rászorultságot, hátrányos helyzetet igazoló dokumentumokat is csatolni kell. 
(5)A pályázatokat a Tanulmányi Csoport irodájába kell leadni, erre elkészített formanyomtatványon. A pályázati idő maximum 2 hét, a határidő lejárta után a pályázatot egy héten belül el kell bírálni. 

Beadási határidő: 2020. október 15.

A Pályázati lap letölthető innen, vagy átvehető a Tanulmányi Csoport irodájában (A épület 68-as szoba). Kérjük, a pályázatokat ugyanide szíveskedjenek leadni is.

A pályázatokat az arra kijelölt bizottság bírálja el: tagjai a Főiskola három intézete által delegált egy-egy oktató, és a HÖK részéről egy fő hallgató. 

Szempontok a más forrásból származó ösztöndíjak - EFOP 3.4.3 -16/1 pályázatból adható ösztöndíj mértékének megállapításhoz 

  1. A hallgató tanulmányi eredménye, előrehaladása a kérvény benyújtását megelőző félévben a Tanulmányi Csoport igazolása és a támogató oktatói vélemények alapján - 30% 
  2. A hallgató szociális helyzete, a rászorultság mértéke - 50%
  3. A hallgató közéleti, kulturális tevékenysége - 20%  (egyéni indoklás, valamint a HÖK és az oktató vélemény alapján)

A rászorultság megállapításánál figyelembe vehető a Térítési és Juttatási szabályzat 2. melléklete szerint a hallgató félévente megállapított szociális helyzetfelmérésének eredménye, különös tekintettel a 2. pontra, valamint a 6.3 pontban foglalt Egyéb szociális tényezők szempontsorra.  

Továbbá rászorultnak tekintendő az a hallgató, akinél az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:

a.) szülő alacsony foglalkoztatottsága, az egyik szülő legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy (Munkaügyi Hivatal igazolása szükséges), vagy változás állt be a foglalkoztatásában és munkanélküli lett. 
b.) a hallgató olyan lakáskörülmények között él, ahol csak korlátozottan biztosítottak az egészséges életfeltételek (egyéni indoklás szükséges).
c.) az egy háztartásban élők gazdasági, ökonómiai státusza alacsony, az egy főre jutó átlagjövedelem a létminimum szintjén mozog (NAV kereseti kimutatás szükséges az eltartók utolsó 3 havi nettó jövedelméről). 
d.) aki tanulmányai alatt munkavégzésre szorul a tanulmányok folytatása céljából (munkavégzés igazolása szükséges).

A szempontok között a bíráló bizottság a speciális eseteknek megfelelően eltérően is súlyozhat. A kérvényen leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok valódiságáért a hallgató felel. A bíráló bizottság csak hiteles dokumentumokat fogad el. 

Amennyiben a hallgató valótlan tényeket, adatokat közöl, az ösztöndíj-lehetőségből kizárásra kerül.