Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése angolul: german nationality educator in the field of early bilingualism and culture transmission postgraduate specialisation programme preparing for pedagogical professional examination 

2. A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén 
A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: educational specialist pedagogue in the field of early bilingualism and culture transmission 

3. A szakirányú továbbképzési szak besorolása: 

3.1. képzési terület szerinti besorolása: pedagógusképzés képzési terület 

3.2. a végzettségi szint besorolása: 

 • ISCED 2011 szerint: 6 
 • az európai keretrendszer szerint: 6 
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 

 • ISCED-F 2013 szerint: 0188 

4. A felvétel feltétele(i): 

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: tanító alapképzési szak nemzetiségi tanító (német) szakirányon vagy német műveltségi területen, óvodapedagógus alapképzési szak nemzetiségi óvodapedagógus (német) szakirányon; és 
b) államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga; vagy felsőoktatási intézményben oklevéllel megszerzett, német felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudás; és 
c) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

7.1. A képzés célja: 
A képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. 
A képzés célja olyan német nemzetiségi pedagógusok (óvodapedagógusok és tanítók) képzése, akik a korai kétnyelvűség és a magyarországi német kisebbség nyelvi, szellemi, illetve materiális kulturális örökségének elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretei birtokában készek és képesek a 3-6/7, illetve 6-11/12 éves korú gyermekek elfogadó, befogadó szemléletű német nyelvi fejlesztésére és a német nemzetiségi kultúra élményszerű, cselekvésközpontú közvetítésére, átadására. 

7.2. Szakmai kompetenciák: 

7.2.1. Tudás: 

A szakon végzett 

 • tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legfontosabb és aktuális kutatási eredményeivel; 
 • ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan – pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira; 
 • ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait; 
 • rendelkezik a pedagógiai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, beleértve a terület legújabb eredményeit is; 
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel, a kora gyerekkori neveléssel és intervencióval foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit; 
 • érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit; 
 • érti és használja a neveléstudomány szaknyelvét; 
 • ismeri a pedagógus tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit; 
 • ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit; 
 • ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit; 
 • rendelkezik a szakmai fejlesztések előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges ismeretekkel; 
 • korszerű ismeretekkel rendelkezik a korai kétnyelvűség szakterületén, és ismeri a 3-11/12 éves korosztály nemzetiségi nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiákat; 
 • tisztában van a saját nemzetiségi nyelvi modell szerepével, a nemzetiségi nevelési, fejlesztési célok, tartalmak, folyamatok összefüggéseivel; 
 • ismeretekkel rendelkezik a magyarországi német nemzetiség kulturális örökségével kapcsolatosan (identitás, szellemi és tárgyi kultúrkincs); 
 • érti és használja a szakterület terminológiarendszerét és szakirodalmát. 

7.2.2. Képességek: 

A szakon végzett képes 

 • értelmezni, saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez felhasználni szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit; 
 • a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust is figyelembe vevő kritikus, több szempontú elemzésére; 
 • pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani; 
 • pedagógus-szerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben; 
 • alkalmazni a szakemberek együttműködésének eredményes módjait, lehetőségeit; 
 • a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására; 
 • problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására; 
 • a feltáró vizsgálat adatainak elemzésére, eredményeinek értelmezésére a tanítás-nevelés-gondozás hatékonyabbá tétele, önmaga és mások pedagógiai tevékenységének fejlesztése, valamint az intézményfejlesztés érdekében; 
 • gondolatait koherensen megfogalmazni, képes a szakmai terminológia használatára és rövidebb terjedelmű publikációk elkészítésére, előadások megtartására; 
 • a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására; 
 • a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási szükségleteinek felismerésére, integrált és inkluzív nevelésének, oktatásának, a befogadó pedagógiai miliő jellemzőinek felismerésére; 
 • szakmáját meghatározó dokumentumokat és jogszabályokat értelmezni; 
 • az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére; 
 • szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre; 
 • a gyermekek német nyelvi fejlődését életkori sajátosságok és szakmai szempontok figyelembevételével elősegíteni; 
 • kétnyelvűség-elméleti és nyelvpedagógiai tematikájú német nyelvű szakszövegek kritikai elemzésére; 
 • gyakorlatorientált, gyermekközpontú nevelési/oktatási módszerek és taneszközök alkalmazására, új eszközök kreatív létrehozására; 
 • kollégákkal, nemzetiségi szervezetekkel csapatban dolgozni, szülőkkel/nagyszülőkkel együttműködni a kulturális örökség átadásának folyamatában. 

7.2.3. Attitűd: 

A szakon végzett 

 • fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét; 
 • törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére; 
 • szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik és érdeklődik a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt; 
 • szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra; 
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére; 
 • nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében; 
 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett, motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében; 
 • elkötelezett a nemzetiség nyelvének következetes és intenzív használata, a tudatos és hatékony nyelvátadás és nyelvfejlesztés iránt; 
 • elkötelezett a nemzetiség és a nemzetiség kulturális kincsének megismerése és átörökítése iránt; 
 • nyitott a nemzetiségi tartalmak közvetítésének szempontjából innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások, az újabb tanuláselméletek, módszerek, a technológia adta legújabb tanulási lehetőségek megismerésére és alkalmazására. 

7.2.4. Autonómia és felelősség: 

A szakon végzett 

 • reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait; 
 • kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben; saját tevékenységeiben, döntéseiben a szakmai szempontokat juttatja érvényre; 
 • megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben; 
 • felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért; 
 • felelősséget vállal saját nyelvi modell szerepében a gyermekkori kétnyelvű fejlesztés tervezési és megvalósítási folyamatában; 
 • tudatosan képviseli a német nemzetiség kultúráját, tudományosan és módszertanilag megalapozott nemzetiségi pedagógusi szerepét, nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja; 
 • felelősséget vállal nemzetiségi kultúraközvetítő szerepéért, felelősséggel részt vállal a nemzetiségi nevelést támogató környezet megteremtéséért a 3-11/12 éves korú gyermekek nemzetiségi identitásának megalapozása, erősítése érdekében. 

8. A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

8.1. Kötelező ismeretkörök: 55 kredit 

8.1.1. Közigazgatási vezetési ismeretek: 10 kredit 
A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek. 

8.1.2. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet: 5 kredit 
A közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata. 

8.1.3. Az intézmény és környezete: 5 kredit 
Fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete. 

8.1.4. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, minőségbiztosítás: 15 kredit 
A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata. 

8.1.5. Az integráció és szegregáció kérdései: 5 kredit 
Hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés. 

8.1.6. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 10 kredit 
A pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés. 

8.1.7. Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 5 kredit 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás. 

8.2. Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit 

8.2.1. Alapozó ismeretek: 8 kredit 
A nemzetiségi nevelés/oktatás története, célja, feladatai, sajátosságai, törvényi háttere. 
A nemzetiségi óvodapedagógus/tanító tevékenységét meghatározó országos és helyi jogi és szakmai dokumentumok, a nemzetiségi pedagógus óvodai nevelés/iskolai oktatás területén végzett tevékenységének társadalmi jelentősége, felelőssége. 
Elméleti és gyakorlati ismeretek a standard német nyelv kialakulásáról, történetéről és mai helyzetéről, a nyelvi változások okai, tendenciái. Identitás és nyelv. A magyarországi németek nyelvhasználata, szociolingvisztikai alapfogalmak, nyelvsziget, nyelvkontaktus, kódváltás, nyelvcsere, nyelvvesztés, diglosszia, nyelvválasztás, nyelvi asszimiláció, a nyelvmegtartás és nyelvcsere a népszámlálások tükrében, kettős identitás. Kisebbségi szociolingvisztikai kutatások. 

8.2.2. Korai kétnyelvűség ismeretek: 13 kredit 
A kétnyelvűség-elmélet alapvető ismeretei. A bilingvizmus, a többnyelvűség, az anyanyelv, az elsőnyelv-elsajátítás és az idegennyelv-elsajátítás. A korai kétnyelvűség jellemzői. Pszicholingvisztikai, nyelvpedagógiai és nyelvpolitikai megközelítések. Nyelvelsajátítás és kétnyelvűség. Az egyéni kétnyelvűség tipológiái. A kétnyelvű gyermekek vizsgálatának lehetőségei. A korai kétnyelvűség legfontosabb német nyelvű hazai és nemzetközi szakirodalma. 
A korai kétnyelvűség modelljei, dimenziói, alapismeretei. Bevezetés a kétnyelvű óvodai nevelés/iskolai oktatás folyamatába. Célok, feladatok, fejlesztési területek. Helyi Kétnyelvű Nevelési Programok/Helyi Pedagógiai Program. 
Családmodellek. Nyelvpedagógiai ismeretek. A nyelvi modell. Nyelvfejlesztési stratégiák. Motiváció, a gyermeki reakciók nonverbális és verbális szintje. Kontroll és hibajavítás. A német nyelvi fejlődés és a gyermekek nyelvi szintjének megfigyelése, nemzetközi tesztek megismerése, saját mérőeszköz/-rendszer kialakítása. 

8.2.3. Nemzetiségi kultúraközvetítés ismeretek: 23 kredit 
Identitás – nyelv – kultúra. A magyarországi német kisebbség irodalma, sajátosságok, műfajok, képviselők, motívumok. A magyarországi németek gyermekirodalma. Kisebbségi népköltészet, népmesék és mondák. Népköltészet. Kisebbségi műköltészet, gyermekeknek írt irodalom, képviselők, feldolgozási lehetőségek a nemzetiségi nevelési/oktatási intézményekben. A magyarországi németek kulturális öröksége, szokások. Tárgyi kultúra, vallás és identitás, a német néprajzi hagyományok élményszerű, gyermekközpontú ápolása nemzetiségi óvodában/iskolában. 
Tanösvények szerepe az identitás elmélyítésében, országos és helyi tanösvények, módszertani lehetőségek. 
A játék meghatározásai, fajtái, a német kisebbség gyermekjátékai. Játéktevékenységek tervezése. Identitás, zene, tánc, ritmus. A magyarországi németek gyermekdalai, gyermektáncai. Koreográfiák a nemzetiségi köznevelési intézmények számára. 

8.2.4. Gyakorlati ismeretek: 11 kredit 
Gyakorlatorientált nyelvfejlesztési és néprajzi témafeldolgozások, módszertani ötletek adaptálása, motiváció, bevált módszerek és eljárások, eszközök a német nyelvi fejlesztés és a kultúraátadás területén. 
A magyarországi németek tájházainak megismerése, a szellemi és tárgyi örökség megnyilvánulásai (régiók, jellemzők, speciális elemek stb.). A német nemzetiségi identitás megjelenési formái. Múzeumpedagógiai ismeretek elsajátítása, módszerek és gyakorlatorientált témafeldolgozások, eszközök a német nemzetiségi nevelési/oktatási intézményekben. A magyarországi németek szellemi és materiális kulturális öröksége, hagyományápolás, kultúraközvetítés, nyelvi és kulturális asszimiláció.

8.3. Szakdolgozat: 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramban való részvételi lehetőség 
- Csak aktív hallgatói jogviszonyú levelező hallgatók esetében tanévenként 10 hónap
I. félév: 40 000 Ft/hó.
II. félévtől szemeszterenként (5 hónapra) súlyozott tanulmányi átlaghoz kötötten nettó 50.000 és 15.000 Ft/hó közötti ösztöndíj
- Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy oklevélszerzés után nemzetiségi pedagógusként dolgozik az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.
- Az ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

A pályázatot a nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a társ nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve általában októberi határidővel hirdeti meg. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. (Pályázati felület: https://nop.ldu.hu)

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. január 22.