Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén szakirányú továbbképzés

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén szakirányú továbbképzési szak 
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése angolul: german nationality educator in the field of early bilingualism and culture transmission postgraduate specialisation programme 

2. A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: német nemzetiségi pedagógus a korai kétnyelvű és kultúraközvetítő nevelés területén 
A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: german nationality educator in the field of early bilingualism and culture transmission 

3. A szakirányú továbbképzési szak besorolása: 

3.1. képzési terület szerinti besorolása: pedagógusképzés képzési terület 

3.2. a végzettségi szint besorolása: 

 • ISCED 2011 szerint: 6 
 • az európai keretrendszer szerint: 6 
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 

 • ISCED-F 2013 szerint: 0188 

4. A felvétel feltétele(i): 

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: tanító alapképzési szak nemzetiségi tanító (német) szakirányon vagy német műveltségi területen, óvodapedagógus alapképzési szak nemzetiségi óvodapedagógus (német) szakirányon; és 
b) államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga vagy felsőoktatási intézményben oklevéllel megszerzett, német felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudás. 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

7.1. A képzés célja: 
A képzés célja olyan német nemzetiségi pedagógusok (óvodapedagógusok és tanítók) képzése, akik a korai kétnyelvűség és a magyarországi német kisebbség nyelvi, szellemi, illetve materiális kulturális örökségének elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretei birtokában készek és képesek a 3-6/7, illetve 6-11/12 éves korú gyermekek elfogadó, befogadó szemléletű német nyelvi fejlesztésére és a német nemzetiségi kultúra élményszerű, cselekvésközpontú közvetítésére, átadására. 

7.2. Szakmai kompetenciák: 

7.2.1. Tudás: 

A szakon végzett 

 • korszerű ismeretekkel rendelkezik a korai kétnyelvűség szakterületén, és ismeri a 3-11/12 éves korosztály nemzetiségi nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiákat; 
 • tisztában van a saját nemzetiségi nyelvi modell szerepével, a nemzetiségi nevelési, fejlesztési célok, tartalmak, folyamatok összefüggéseivel; 
 • ismeretekkel rendelkezik a magyarországi német nemzetiség kulturális örökségével kapcsolatosan (identitás, szellemi és tárgyi kultúrkincs); 
 • érti és használja a szakterület terminológiarendszerét és szakirodalmát. 

7.2.2. Képességek: 

A szakon végzett képes 

 • a gyermekek német nyelvi fejlődését életkori sajátosságok és szakmai szempontok figyelembevételével elősegíteni; 
 • kétnyelvűség-elméleti és nyelvpedagógiai tematikájú német nyelvű szakszövegek kritikai elemzésére; 
 • gyakorlatorientált, gyermekközpontú nevelési/oktatási módszerek és taneszközök alkalmazására, új eszközök kreatív létrehozására; 
 • kollégákkal, nemzetiségi szervezetekkel csapatban dolgozni, szülőkkel/nagyszülőkkel együttműködni a kulturális örökség átadásának folyamatában. 

7.2.3. Attitűd: 

A szakon végzett 

 • elkötelezett a nemzetiség nyelvének következetes és intenzív használata, a tudatos és hatékony nyelvátadás és nyelvfejlesztés iránt; 
 • elkötelezett a nemzetiség és a nemzetiség kulturális kincsének megismerése és átörökítése iránt; 
 • nyitott a nemzetiségi tartalmak közvetítésének szempontjából innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások, az újabb tanuláselméletek, módszerek, a technológia adta legújabb tanulási lehetőségek megismerésére és alkalmazására. 

7.2.4. Autonómia és felelősség: 

A szakon végzett 

 • felelősséget vállal saját nyelvi modell szerepében a gyermekkori kétnyelvű fejlesztés tervezési és megvalósítási folyamatában; 
 • tudatosan képviseli a német nemzetiség kultúráját, tudományosan és módszertanilag megalapozott nemzetiségi pedagógusi szerepét, nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja; 
 • felelősséget vállal nemzetiségi kultúraközvetítő szerepéért, felelősséggel részt vállal a nemzetiségi nevelést támogató környezet megteremtéséért a 3-11/12 éves korú gyermekek nemzetiségi identitásának megalapozása, erősítése érdekében. 

8. A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

8.1. Alapozó ismeretek: 8 kredit 
A nemzetiségi nevelés/oktatás története, célja, feladatai, sajátosságai, törvényi háttere. 
A nemzetiségi óvodapedagógus/tanító tevékenységét meghatározó országos és helyi jogi és szakmai dokumentumok, a nemzetiségi pedagógus óvodai nevelés/iskolai oktatás területén végzett tevékenységének társadalmi jelentősége, felelőssége. 
Elméleti és gyakorlati ismeretek a standard német nyelv kialakulásáról, történetéről és mai helyzetéről, a nyelvi változások okai, tendenciái. Identitás és nyelv. A magyarországi németek nyelvhasználata, szociolingvisztikai alapfogalmak, nyelvsziget, nyelvkontaktus, kódváltás, nyelvcsere, nyelvvesztés, diglosszia, nyelvválasztás, nyelvi asszimiláció, a nyelvmegtartás és nyelvcsere a népszámlálások tükrében, kettős identitás. Kisebbségi szociolingvisztikai kutatások. 

8.2. Korai kétnyelvűség ismeretek: 13 kredit 
A kétnyelvűség-elmélet alapvető ismeretei. A bilingvizmus, a többnyelvűség, az anyanyelv, az elsőnyelv-elsajátítás és az idegennyelv-elsajátítás. A korai kétnyelvűség jellemzői. Pszicholingvisztikai, nyelvpedagógiai és nyelvpolitikai megközelítések. Nyelvelsajátítás és kétnyelvűség. Az egyéni kétnyelvűség tipológiái. A kétnyelvű gyermekek vizsgálatának lehetőségei. A korai kétnyelvűség legfontosabb német nyelvű hazai és nemzetközi szakirodalma. 
A korai kétnyelvűség modelljei, dimenziói, alapismeretei. Bevezetés a kétnyelvű óvodai nevelés/iskolai oktatás folyamatába. Célok, feladatok, fejlesztési területek. Helyi Kétnyelvű Nevelési Programok/Helyi Pedagógiai Program. 
Családmodellek. Nyelvpedagógiai ismeretek. A nyelvi modell. Nyelvfejlesztési stratégiák. Motiváció, a gyermeki reakciók nonverbális és verbális szintje. Kontroll és hibajavítás. A német nyelvi fejlődés és a gyermekek nyelvi szintjének megfigyelése, nemzetközi tesztek megismerése, saját mérőeszköz/-rendszer kialakítása. 

8.3. Nemzetiségi kultúraközvetítés ismeretek: 23 kredit 
Identitás – nyelv – kultúra. A magyarországi német kisebbség irodalma, sajátosságok, műfajok, képviselők, motívumok. A magyarországi németek gyermekirodalma. Kisebbségi népköltészet, népmesék és mondák. Népköltészet. Kisebbségi műköltészet, gyermekeknek írt irodalom, képviselők, feldolgozási lehetőségek a nemzetiségi nevelési/oktatási intézményekben. A magyarországi németek kulturális öröksége, szokások. Tárgyi kultúra, vallás és identitás, a német néprajzi hagyományok élményszerű, gyermekközpontú ápolása nemzetiségi óvodában/iskolában. 
Tanösvények szerepe az identitás elmélyítésében, országos és helyi tanösvények, módszertani lehetőségek. 
A játék meghatározásai, fajtái, a német kisebbség gyermekjátékai. Játéktevékenységek tervezése. Identitás, zene, tánc, ritmus. A magyarországi németek gyermekdalai, gyermektáncai. Koreográfiák a nemzetiségi köznevelési intézmények számára. 

8.4. Gyakorlati ismeretek: 11 kredit 
Gyakorlatorientált nyelvfejlesztési és néprajzi témafeldolgozások, módszertani ötletek adaptálása, motiváció, bevált módszerek és eljárások, eszközök a német nyelvi fejlesztés és a kultúraátadás területén. 
A magyarországi németek tájházainak megismerése, a szellemi és tárgyi örökség megnyilvánulásai (régiók, jellemzők, speciális elemek stb.). A német nemzetiségi identitás megjelenési formái. Múzeumpedagógiai ismeretek elsajátítása, módszerek és gyakorlatorientált témafeldolgozások, eszközök a német nemzetiségi nevelési/oktatási intézményekben. A magyarországi németek szellemi és materiális kulturális öröksége, hagyományápolás, kultúraközvetítés, nyelvi és kulturális asszimiláció.

8.5. Szakdolgozat: 5 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramban való részvételi lehetőség 
- Csak aktív hallgatói jogviszonyú levelező hallgatók esetében tanévenként 10 hónap
I. félév: 40 000 Ft/hó.
II. félévtől szemeszterenként (5 hónapra) súlyozott tanulmányi átlaghoz kötötten nettó 50.000 és 15.000 Ft/hó közötti ösztöndíj
- Az ösztöndíjas hallgató vállalja, hogy oklevélszerzés után nemzetiségi pedagógusként dolgozik az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.
- Az ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

A pályázatot a nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a társ nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve általában októberi határidővel hirdeti meg. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével. (Pályázati felület: https://nop.ldu.hu)

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. január 22.