Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

I. A szakirányú továbbképzés neve: fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVFDP
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/449-8/2009. és az azt módosító határozat OH-FIF/420-5/2011.
IV. A létesítő intézmény neve: Nyugat-magyarországi Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, három év szakmai gyakorlat

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

A képzés során elsajátítandó ismeretkörök, szakmai képességek

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:

A hallgató megismeri

- a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait;

- a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;

- a differenciálás lehetőségeit és specifikumait az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében. A dyslexia, dysgrafia, dyscalculia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.

Személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:

Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.

Választható ismeretek:

A hallgató képes lesz

- az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására;

- indokolt esetben a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellégének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására;

- egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítésére, kivitelezésre és értékelésére, valamint diagnosztizáló tevékenység végzésére.

A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:

Kötelező ismeretek:

Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

Választható ismeretek:

A gyakorlati képzés keretében a hallgatók részt vesznek iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolításában, tanulási problémákkal küzdő vagy tanulási zavarokkal veszélyeztetett tanulók diagnosztikai felmérésében. Tevékenységüket pedagógiai szakszolgálatnál, illetve más szakintézményeknél végzik.

A szakképesítés birtokában a pedagógus differenciált tanulásirányítást vezethet csoportonként a 3-7 évesek körében óvodában, a 6-12 évesek esetében pedig iskolában, illetve az általános iskola kezdő szakaszában fejlesztőpedagógusként működhet.

A képzés során a jelöltek

- elsajátítják a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait;

- számba veszik a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;

- iránymutatást kapnak a differenciálás lehetőségeire rávilágítva a specifikumokra az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében. Megismerik a dyslexia, dysgrafia, dyscalculia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.

· az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására;

· indokolt esetben a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellégének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására;

· egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítésére, kivitelezésre és értékelésére, valamint diagnosztizáló tevékenység végzésére.

7. A képzés kötelező és választható ismeretkörökre tagolódik:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

· Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

(a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós alapismeretek)

· A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

(a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések)

· A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

(a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák)

· A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

(a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; az oktatási folyamat tervezése)

· Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

(a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a drogmegelőzés kérdései)

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Elméleti kurzus: 10 kredit

(Bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás fogalma, differenciálás és szelekció. Differenciálás a nyugat-európai nevelésben. Differenciálás a hazai széles tevékenységrendszerű valamint az alternatív iskolai koncepciókban. Differenciálás és értékelés.)

A differenciálás pszichológiai, fiziológiai alapjai: 20 kredit

(Az érzékelés és az észlelés, valamint szerepük a tanulási folyamatban. A mozgásfejlődés folyamata, kitüntetetten a kisiskoláskorban. Az érzelmi fejlődés folyamata. A viselkedészavarok, mint az érzelmi fejlődés megakadásának, sérülésének tünetei. Az iskolai reedukáció lehetőségei. A nevelési tanácsadás gyakorlata, a tanító és a pszichológus együttműködése. A különböző funkciók idegrendszeri szerveződése, az egyes sérülések következményei, megjelenési formái a magatartásban, a pszichikus funkciókban.)

Differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken: 10 kredit

(A gyógypedagógiai alapismeretek keretében a dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, valamint reedukációjuk a befogadó osztályokban.)

A differenciálás szervezése, tervezése: 15 kredit

(A differenciálás szervezési kérdései /osztályközi, tanórai differenciálás/. Együtt-tanítás csoporthelyzetben. Az osztályterem berendezése, felszerelése. A differenciálás tervezése, szervezése az aktuális egyéni fejlettség megállapítása alapján. Páros munka és differenciálás. Csoportmunka és differenciálás. A csoportmunka ellenőrzése, értékelése.)

8. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Fejlesztő-differenciáló pedagógus szakirányú továbbképzés óra- és vizsgaterve

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot. A beküldéshez szükséges csatolni az oklevél, valamint a munkáltatói támogatás beszkennelt változatát. A munkáltatói támogatás nyomtatványát az alábbi linkről töltheti le.

MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni
Válassza ki mely részterületre jelentkezik
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő szakirányú szakot végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező!)

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Munkahelyi adatok

Munkahely e-mail címe
Kattintson a +Munkáltatói támogatás szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez
Amennyiben olyan szakirányú képzésre jelentkezik ahol nem szükséges munkáltatói támogatás, akkor hagyja üresen ezeket a mezőket.
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok