Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Az alkalmassági vizsga követelményei

Ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

Gyakorlatban:

 1. Hozzon a jelölt egy 6-8 énekes szemelvényből álló listát: ebből 2 művet kell előadni, egyet a jelölt választ, egyet a kérdező tanár.
 2. Néhány hangból álló egyszerű dallamot énekel, vagy zongorázik a kérdező tanár, ezt kell visszaénekelni dúdolással vagy szolmizálva.

Beszédalkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a pályázót beszéd-állapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
 • Az elbírálás szempontjai:
 • Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák)?
 • A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

Gyakorlatban:

 1. Mese vagy gyermekirodalmi részletet kell felolvasni egyszeri átolvasás után.
 2. Folyamatos és részletes beszéd egy képzőművészeti (6 festmény vagy kép közül egyet választ) alkotásról.
 3. Beszéljen magáról 1-2 percet folyamatosan.

Testi alkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból keresztbe állított és felfordított pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 méterről,
 • labdaadogatások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

Gyakorlatban:

 1. Közepes iramú futással és önállóan végzett gimnasztikával bemelegítés.
 2. Páros lábon szökdelés zsámolyok felett.
 3. Futás után egy lábról elrugaszkodás, leérkezés szivacsdombra kétlábbal (távolugrás).
 4. Egyensúlyozó járás alacsony gerendán.
 5. Alacsony gyűrűn hajlított karú függésből ereszkedés állásba minél lassabban.
 6. Hanyattfekvésből felülés.
 7. Kosárlabdával szlalomban labdavezetés, ziccerdobás.