Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A képzésben résztvevők a Tanulmányi tájékoztatót a Pedagógusképző Intézet mappájában találják, amely EJF-es e-mail címmel érhető el.

A részletekért kattintsanak ide: Tanulmányi tájékoztatók - továbbképzési szakok

GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Szakirányú továbbképzés neve: gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVGOP

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A felvétel feltétele: az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: óvodapedagógus, tanító, konduktor; vagy mesterképzésben vagy osztatlan képzésben (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) testnevelő tanár szakon szerzett végzettség és szakképzettség; és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Konzultációk: félévente 6-8 alkalommal (kéthetente szombatonként)

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja: A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a köznevelés rendszerét; az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

A választáson alapuló ismeretkör képzési célja olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülő általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-14 éves gyermekekkel kapcsolatos prevenciós/korrekciós- és gyógytestnevelési feladatok ellátására.

Szakmai kompetenciák: 

A szakon végzett szakvizsgázott pedagógus 

Tudása:

 • ismeri a pedagógus-munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, tudja a kötelezettségeit, jogait;
 • ismeri a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni számára fontos szabályozásoknak; 
 • ismeri az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;
 • tudja, miként lehet fejleszteni az óvodák/iskolák szervezeti kultúráját;
 • az intézmények eredményes irányítását, s kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;
 • és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, és így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekbe;
 • ismeri az EU munkáját, szervezeti felépítését;
 • valamint érti a társadalmi változások, a köznevelés összefüggéseit;
 • ismeri a gyermek- és gyógytestnevelés anatómiai és élettani alapjait;
 • alkalmazza a mozgásfejlődés és fejlesztés során a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait a terhelhetőség optimális szintjének tervezéséhez és szervezéséhez;
 • ismeri az egészségfejlesztés komplex értelmezését, elméleti és gyakorlati tartalmának innovációjával új tudáselemek létrehozását;
 • alkalmazza a meglévő és a képzés általános alapozó tárgyaiban szerzett ismereteit;
 • alkalmazza a mozgásfejlődéssel és -fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai-, pszichológiai ismereteit;
 • alkalmazza és bővíti a testkulturális ismereteit, a testnevelés sajátos feladatai eredményes ellátásának érdekében;
 • szakszerűen alkalmazza a mozgásterápiával és mozgásjavítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával tárgyiasult, eredményekben is mérhető tudást;
 • ismeri a kommunikációs technikákat és azok széles körű alkalmazását;
 • ismeri a problémafelismerés és -megoldás lehetőségét biztosító speciális kompetenciákat.

Az egzisztenciális kompetenciák megszilárdításával és bővítésével olyan szakmai felkészültség elsajátíttatása, amely a képzési célban megfogalmazott speciális feladatok felelősségteljes ellátásához szükségesek.

Képességei:

Képes

 • különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni;
 • a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni;
 • együttműködni a nevelőtestületével;
 • különböző folyamatszabályozásokba kompetensen beleszólni;
 • alkalmazni a szervezeti fejlesztésekben a PDCA-logikát;
 • készség szinten tud tájékozódni az intézményét érintő jogszabályokban;
 • átlátni a köznevelésben zajló folyamatokat, a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és hatékonyság, munkaszervezés készségével;
 • a team-munkához szükséges kooperációra;
 • a 3-14 éves korú gyermekek testi fejlettségének és motorikus szintjének megfelelő technikák elsajátíttatására;
 • az óvodai és/vagy iskolai prevenciós/korrekciós és gyógytestnevelés ellátásához szükséges speciális komplex tudáselemek megszilárdítására;
 • szakszerűen alkalmazni az egészségnevelés feladatainak ellátására megszerzett tudást;
 • a többségi intézményben felvállalni a szomatikus prevenció/korrekció feladatainak elvégzését;
 • a leggyakoribb mozgás-rendellenességek javítására speciális csoportokba szerveződve végezhet fejlesztést;
 • a kistérségi társulások pedagógiai szakszolgálatában gyógytestnevelési tevékenységet végezni;
 • az óvodák/iskolák szakmai munkaközösségeinek vezetésében és irányításában eredményesen hasznosítani a szakképzésben szerzett többletismereteit.

Attitűdje:

 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett;
 • motivált, kezdeményező, innovatív fejlesztésekben, 
 • szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra;
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére;
 • nyitott az interdiszciplináris team-munkára;
 • a saját pedagógiai tevékenységét (ön)kritikusan értékeli és irányítja;
 • szakmaközi kapcsolatokban pedagógiai szakmai értékeit, elveit, érdekeit hitelesen képviseli;
 • kommunikációja elfogadó és hiteles.

Autonómiája és felelőssége:

 • reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
 • rendelkezik önismerettel és önértékelési képességgel, személyes felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel;
 • rendelkezik társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel, feladatvállalással;
 • rendelkezik az egészséges életvitellel, emberismerettel, humánus szemlélettel;
 • rendelkezik a permanens művelődés igényével és képességével;
 • rendelkezik az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák igényelte felelősségérzettel;
 • reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
 • személyes és közösségi felelősségérzet, valamint a folyamatos önképzés igénye jellemzi;
 • rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; 
 • pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Általánosan alapozó tárgyak a szakvizsga tárgyai: 29 kredit
Vezetési ismeretek; közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek; minőségirányítási   alapismeretek; tanügyigazgatási ismeretek; európai uniós ismeretek; a nevelés kulturális alapjai; statisztikai adatfeldolgozás

Szakmai alapozó tárgyak: 19 kredit
Pedagógusszerepek, pedagógusetika; szervezetfejlesztés; reflektív pedagógia; andragógia; pedagógiai kutatásmódszertan

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 7 kredit
Kommunikációs technikák; esélyegyenlőség és szektorközi együttműködés

A gyógytestnevelés az óvodában, iskolában ismeretkörök: 55 kredit

Általánosan alapozó tárgyak: 10 kredit
Mozgásfejlődés; az anatómia elméleti ismeretei; az élettan

Szakmai alapozó tárgyak: 31 kredit
A testkultúra elmélete és módszertana; atlétika; torna; testnevelési játékok; sportjátékok; úszás és vízigyakorlatok; belgyógyászat; ortopédia; mozgásterápia és módszertana; gyógytestnevelés; teljesítménydiagnosztika

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 12 kredit
Funkcionális gimnasztika; a gyakorlatelemzés; a gyermektorna vezetési gyakorlat; gyógytestnevelés vezetési gyakorlata

Szakdolgozati konzultáció: 2 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. május 07.