Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

A képzésben résztvevők a Tanulmányi tájékoztatót a Pedagógusképző Intézet mappájában találják, amely EJF-es e-mail címmel érhető el.

A részletekért kattintsanak ide: Tanulmányi tájékoztatók - továbbképzési szakok

KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Szakirányú továbbképzés neve: közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVKVP

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A felvétel feltétele: alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Konzultációk: félévente 6-8 alkalommal (kéthetente szombatonként)

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A képzés felkészítést nyújt:
  • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
  • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
  • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
  • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.
 • A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:
  • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
  • kooperatív szervező készség,
  • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
  • kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
  • csapatépítés, koordináció,
  • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
  • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
  • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
  • képzések gazdasági tervezése szervezése,
  • szervezeti egységek irányítása,
  • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
  • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
  • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

A szakképzettség alkalmazási területei:

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek: 5 kredit
a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 23 kredit
a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata

Az intézmény és környezete: 11 kredit
fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit
a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata

Az integráció és szegregáció kérdései: 1 kredit
hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 2 kredit
a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 3 kredit
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

Választható ismeretkörök: 55 kredit
Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek

Iskolaigazgatás: 4 kredit
a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása, a működés külső és belső szabályozása, tanügyigazgatási alapfogalmak, az óvodai, a tanulói és a kollégiumi jogviszony létesítése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményi tanügy-igazgatási feladatok, az óvodai és a tanulói tagsági jogviszony megszűnése, a közoktatási rendjét veszélyeztető szabálysértések

Alkalmazott vezetéselmélet: 9 kredit
a vezetés lényege, vezetői feladatcsoportok, vezető és maneger, vezetési szintek, vezetői készségek és szerepek, szervezetek megjelenési formái, projekt, projekt-szervezeti formák, változtatás, változás, menedzselés, innováció, döntéselméleti alapok, feladat, hatáskör, felelősség, vezetői időgazdálkodás, vezetői stílusok, a szervezeti struktúrából eredő konfliktusok

Tréning I-II: 24 kredit
szervezeti kommunikáció, iskolamarketing, szakértés/szaktanácsadás, kistérségi működés, intézményi integráció; intézményvezetés módszertana, vizsgaszervezés/értékelés módszertana, tanügyigazgatás a gyakorlatban, munkajog a gyakorlatban

Oktatásirányítási gyakorlat: 13 kredit
az önkormányzat tanügyigazgatási gyakorlata, az eljárások menete, jóváhagyási folyamatok megismerése, a pedagógiai intézet kötelező és vállalt feladatainak rendszere, az intézmények szakmai segítésének módszerei, a szaktanácsadói hálózat működtetése, a szakértői munka elemzése – szituációs gyakorlatok végzése, a mérési módszerek gyakorlatának megismerése, a mérőeszközök vizsgálata; az Oktatási Hivatal jogállása, szervezeti felépítése, az OH működési rendje, hatósági eljárások, a kompetencia mérések eredményei, közoktatás vizsgarendszerének működési tapasztalatai, az érettségi vizsgák szervezése, az érettségi vizsgaelnökökre vonatkozó szabályok, az érettségi vizsgák tapasztalatai

Választható tárgy
a felsőoktatási törvény előírásai szerint 1 tárgy választása kötelező: 5 kredit

Oktatásirányítás:
az oktatásirányítás rendszerének megismerése, ágazati irányítás, a jogalkotók szabályozási felelőssége, a közoktatás feladatai, a közoktatás intézményei

Szakképzés-igazgatás:
az oktatásirányítás rendszerének megismerése – a szakképzés helye a közoktatás rendszerében, a jogalkotók szabályozási felelőssége a szakoktatás területén, ágazati szabályozás – OKJ, a szakképzés intézményrendszere, a szakoktatást támogató központi programok

Minőségirányítás, minőségfejlesztés:
Nemzeti Minőségfejlesztő politika és Minőségfejlesztési program, minőségfejlesztés jogszabályi kötelezettsége, minőség és személyiség, a teljesítménytől az ideális szintig, a személyes minőség és az intézményi minőség, minőség és szakmai munka

Értékelési és mérési módszerek:
a közoktatás központi értékelési rendszere, a központi mérésekkel kapcsolatos intézményi szervezési, szakmai feladatok, a mérési eredmények beépítése a pedagógiai programba, az intézményi értékelési rendszer kialakítása, megjelenítése a pedagógiai programban, a mérési módszerek kiválasztása, az intézmény értékelési rendszerét támogató mérési módszerek kiválasztása

Felnőttképzési akkreditáció:
a felnőttképzést folytató intézmények működését meghatározó tényezők, jogszabályok, a felnőttképzés központi intézményrendszere, regisztráció, akkreditáció, a felnőttképzők törvényes működésének folyamata

Szervezési technikák:
az intézményvezetés munkáját támogató szervezési technikák – folyamattervezés, kulcsesemény-terv, mérföldkőterv, hálóterv – időoptimalizálás

Tantervi alapismeretek:
NAT, kerettanterv, minta-tanterv, a pedagógiai program helyi tantervének elkészítését, módosítását támogató módszertani ismeretek, tantervek adaptációja

Érdekvédelem a közoktatásban:
a szakszervezetek jogállását, jogkörét meghatározó jogszabályok, reprezentativitás, munkahelyi szakszervezetek jogosítványai, vezetői együttműködés a szakszervezetekkel

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. május 07.