Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A képzésben résztvevők a Tanulmányi tájékoztatót a Pedagógusképző Intézet mappájában találják, amely EJF-es e-mail címmel érhető el.

A részletekért kattintsanak ide: Tanulmányi tájékoztatók - továbbképzési szakok

MENTÁLHIGIÉNÉ TERÜLETÉN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVMTP

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A felvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett oklevél (korábbi képzési rendszerben ezzel egyenértékű oklevél): tanár, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor

A képzési idő félévekben: 4 félév

Konzultációk: félévente 6-8 alkalommal (kéthetente szombatonként)

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja, hogy a hallgató a mentálhigiénés képzésen megszerzett elméleti ismeretek és az elsajátított stratégiák segítségével olyan kompetenciákat alakítson ki, melyek javítják oktatói-nevelői munkája eredményességét. A képzés további célja, hogy a hallgató olyan ismereteket szerezzen a közoktatás közigazgatási, jogi, vezetési és minőségfejlesztési területéről, melyek segítik iskolai feladatainak ellátását.

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A végzett hallgató képes:

 • oktató-nevelő munkáját a mentálhigiéné területén egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban végezni;
 • az iskolai csoportok működését rendszerszemléletben is megérteni;
 • csoportokat és közösségeket eredményesen mentorálni és vezetni;
 • saját kompetenciahatárainak biztos ismeretében munkája során felmerülő konfliktusokban adekvát és eredményes beavatkozásokra, és szükség esetén az érintettek megfelelő továbbirányítására;
 • preventív, erőforrás-orientált, közösségi mentálhigiénés szemlélettel hathatósan beavatkozni a mentálhigiénés elvek iskolai szintű érvényesüléséért;
 • egyénekkel, csoportokkal együttműködni, az empátiás és kommunikációs készséget fejleszteni.

A képzés során megszerezhető tudáselemek és ismeretek:

 • Kötelező:
  • közigazgatási vezetési ismeretek;
  • a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet működése;
  • a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága;
  • a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében;
  • speciális nevelési feladatok (pedagógia, pszichológia).
 • Választható:
  • az egyén pszichoszociális fejlődése;
  • a lelki működés zavarai;
  • segítő kapcsolat;
  • terepmunka és projektmenedzsment;
  • hivatásszerep fejlesztése pszichodráma módszerével.

Személyes adottságok:

A hallgató rendelkezik

 • személyes és közösségi felelősségérzettel;
 • társadalmi érzékenységgel;
 • egyetemes erkölcsi normák és értékek közvetítésének igényével;
 • kooperációra való készséggel és nyitott önmaga megismerésére és személyes fejlesztésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerzett hallgatók képesítésük révén alkalmassá válnak mentálhigiénés szemléletű közösségépítő és csoportvezetői feladatok ellátására, iskolai mentálhigiénés konzulens szerepkör betöltésére, iskolai mentálhigiénés műhely és/vagy munkacsoport vezetői szerepének betöltésére. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

 • Közigazgatási ismeretek: 10 kredit

A hallgatók a pedagógus alapképzést kiegészítve olyan új ismereteket szerezhetnek meg, amelyek szükségesek és elengedhetetlenek a pedagógusok társadalomismereti tájékozottságának biztosításához. Olyan társadalomszerkezeti és gazdasági összefüggéseket ismerhetnek meg, amelyek meghatározó és befolyásoló tényezői az oktatáspolitikának, az oktatási rendszernek és benne saját intézménye nevelő-oktató munkájának.

 • A nevelési–oktatási intézmény, mint szervezet működése: 10 kredit

A hallgatók megismerik a nevelési-oktatási intézmény mint rendszer működését, belső kapcsolatrendszerét és külső kapcsolatait, a tanári, tanulói és szülői szerveződések formáit; a közoktatás, család- és gyermek-személyiségjogok, állampolgári és tanulói jogok területét érintő jogi szabályozást; az intézményfejlesztés helyes stratégiáinak kialakítását, az intézményi szintű tervezés megvalósítását; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzőit, azok teljesítménnyel való összefüggését, a minőségbiztosítás jelentőségét.

 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 12 kredit

A résztvevők megismerik az intézményi hatékonyság újonnan értelmezett fogalmát, a minőségbiztosítás oktatásügyi alkalmazásának céljait és lehetőségeit. Képesek az intézményben zajló belső értékelés szakszerű megtervezésére, végrehajtására, és az abban való alkotó együttműködésre.

 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 10 kredit

A hallgatók gyakorlati tapasztalataira és megelőző pedagógiai-pszichológiai tudására támaszkodva korszerű tudományos ismeretek nyújt, és gyarapítja a saját pedagógiai eszköztár fejlesztésével kapcsolatos jártasságokat és készségeket.

 • Speciális nevelési feladatok (pedagógia): 7 kredit

Korszerű pedagógiai ismeretek összefüggésrendszerébe ágyazva olyan nevelői problémákat dolgoz fel, amelyek a mai iskola mindennapos tevékenységében a tanári hatékonyság valódi próbakövei.

 • Speciális nevelési feladatok (pszichológia): 6 kredit

A pedagógus számára fontos lélektani alapismeretekre építve azokat a pszichológiai problémákat veszi sorra a speciális nevelési feladatok szemszögéből, amelyek napjaink iskolájában szakszerű értelmezést, beavatkozást igényelnek minden pedagógustól, különösen azoktól, akik az intézmények vezetéséért vagy speciális szakterületek gondozásáért felelősek.

Szabadon választható ismeretkörök: 55 kredit

 • Az egyén pszichoszociális fejlődése: 8 kredit

A hallgatók megismerik szociális környezetük tükrében az egyes életkorok sajátosságait, és a fejlődési zavarok kialakulásának lehetőségeit. A stúdium fejlődéslélektani szempontból követi végig a személyiségfejlődés legfontosabb állomásait a születéstől a halálig, a hétköznapi cselekvés különböző lélektani motívumait, mindezt a mentálhigiénés segítők szerepének és feladatainak tükrében.

 • Lelki működés zavarai: 7 kredit

A humán foglalkozások szempontjából leglényegesebb pszichopatológiai alapismeretek nyújtása, a lelki betegségek olyan megismertetése, amely azok felismerését, valamint a mentálhigiénés segítő kapcsolatot szolgálja. A képzés főbb témái: a lelki egészség és betegség széles határmezsgyéje; a lelki zavaroknak a testi betegségtől eltérő sajátosságai; a dinamikus pszichopatológiai modell, mely a szorongás dinamikája mentén értelmezi a tünetegyütteseket (szindrómákat) és a betegségeket; krízishelyzetek; személyiségzavarok; pszichoszomatikus betegségek; határesetek; pszichózisok; szenvedélybetegségek; segítő szindróma és kiégés a segítő kapcsolatban.

 • Segítő kapcsolat: 10 kredit

A stúdium célja felkészítés a mentálhigiénés segítő kapcsolatra, megismertetve elméleteit, módszereit és veszélyeit. A stúdium fő témakörei: a segítés, önsegítés elméletei, a proszociális magatartás és önkéntes segítés. A mentálhigiénés segítő kapcsolat, pszichoterápiás segítő kapcsolat, lelkigondozói kapcsolat, szupervizori kapcsolat. A direktív és nondirektív segítő kapcsolat: keretek, szociális rezonancia, érintődés, határtartás (beszélgetés-protokollok, esetmegbeszélések). Segítő beszélgetés krízisban levő klienssel. A segítő beszélgetés sajátosságai gyerekekkel.

 • Terepmunka és projektmenedzsment: 10 kredit

A stúdium célja megismertetni a hallgatókat a közösségi alapú megelőző programok tervezésének és kivitelezésének egyik legfontosabb módszerével, a "projektépítéssel"; a feladatorientált, problémaközpontú és menedzserszemléletű gondolkodás elsajátíttatásával, a tömeges információk kezelésével felkészít a projektmenedzseri munkák elvégzésére.
A stúdium főbb témakörei: egy mentálhigiénés akció megtervezésének és kivitelezésének főbb elemei (problémák definiálása, a várható akadályok beépítése a cselekvési alternatívába, a szolgáltatás konkrét társadalmi terepen történő működtetése, összehangolt team-munka a kezdetektől a befejezésig, a munka hatékonyságának értékelése).

 • Hivatásszerep fejlesztése pszichodráma módszerével: 20 kredit

A stúdium célja már megtörtént vagy folyamatban levő, jórészt feldolgozatlan élmények jelenetszerű megjelenítése, újra átélése pszichodramatikus módszerekkel, a csoport interaktív, támogató közreműködésével. A stúdium témaköreit az aktuális, csoportba behozott problémák, kérdések határozzák meg. Az érintett területek elsősorban a munka, a hivatás, a család, valamint a képzés itt és most helyzeteiből származnak.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. május 07.