Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

Az Eötvös József Főiskola minden képzési területén fontos kérdésnek tekintjük a hallgatók tehetséggondozását. Ennek egyik formája a tudományos diákköri tevékenység, amit intézeti keretekben, nagy felkészültségű oktatók, fiatal kutatók közreműködésével végzünk.

A főiskola három intézete közös tudományos diákkört működtet, melyet az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnál (OTDT) regisztráltunk. A TDK munka felelőse és kapcsolattartója az OTDT felé Dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár.

TDK kutatások

A diákkörök az intézetekben öntevékeny csoportként működnek, a hallgatók érdeklődése alapján választott témák és oktatójuk együttes munkája során. A hallgatók a témavezető oktatóktól bevezetést kapnak az érdeklődésüket felkeltő témák tudományos igényű feldolgozásának módszereibe. Megismerik az elméleti és gyakorlati kutatómunka lépéseit, a szakirodalom feldolgozásának, az adatgyűjtés, elemzés és értékelés folyamatát, eredményeik írott és prezentációs megformálásának, valamint a szűkebb és tágabb szakmai közönség előtt való előadásának technikáit. Felkészülésüket nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók segítik, akik jelentős tudományos kutatási eredményekkel és publikációkkal rendelkeznek az adott szakterületen. A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai hallgatókban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, megtanulják elfogadni mások szakmai eredményét és véleményét, a szellemi munka és teljesítmény tiszteletére ösztönöz.

Helyi TDK konferenciák

A tudományos kutatómunka eredményeként a hallgatók dolgozatot készítenek, amelyet intézményi minősítő konferencián mutatnak be. A helyi konferencián elhangzó előadásokat oktatói zsűri értékeli és észrevételeivel segíti a további munkát, valamint javaslatot tesz arra, mely dolgozatokat mutassák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Főiskolánkon kialakult gyakorlat szerint az őszi és tavaszi félévben is szervezünk helyi TDK konferenciát. Ezen lehetőséget biztosítunk minden hallgatónknak, hogy tudományos igényű kutatómunkája eredményeit bemutassa. Bátorítjuk az érdeklődő hallgatókat, hogy jól sikerült szemináriumi dolgozattal, tantárgyi résztéma feldolgozásával is szerepeljenek, ezzel jártasságot szerezzenek a nyilvános szereplés és prezentációs előadás technikájában, illetve bízunk abban, hogy társaik sikereit látva kedvet kapnak egy-egy téma tudományos igényű elmélyültebb feldolgozásához. A helyi konferencián történő sikeres szereplés után lehet részt venni az országos versenyen.

TDK-OTDK sikerek, tervek

A tudományos diákköri tevékenység intenzitását mutatja, hogy a neveléstudományi képzési területen 2012-2013-ban megtartott helyi TDK konferenciákon 62 előadás hangzott el. A magyar mellett nemzetiségi szakirányú hallgatóink német és horvát nyelvű, valamint romológiai témájú dolgozatokat készítettek. A 2013. évi OTDK versenyen 11 hallgató képviselte főiskolánkat, egy II. helyezést és két különdíjat értek el. 2014-ben a tavaszi és őszi helyi TDK konferenciák után 10 hallgató 8 dolgozattal nevezett a 2015. évi OTDK versenyre. A 2017. évi konferencián 3 hallgató képviselte főiskolánkat, egy pszichológiai és kettő pedig óvodapedagógiai módszertani területen, egyikük német nemzetiségi nyelven írta meg és mutatta be dolgozatát. Jelenleg még tart hallgatóink felkészülése a 2021. évi 35. OTDK versenyre. Az utóbbi években a főiskola fiatal oktatói számos hallgatót vontak be saját

kutatásaikba, vagy egy-egy téma mélyebb kidolgozásába, az aktuális EFOP 3.6.1.-16-2016-00025 pályázati tevékenységhez, PhD-témákhoz kapcsolódva. Célunk, a fiatal kutatói utánpótlás kinevelése, a leendő pedagógusok szemléletének alakítása, hogy munkájukat, hivatásukat a folyamatos fejlődés, a tudomány eredményeinek követésével és beépítésével végezzék. A hallgatói TDK tevékenység további ösztönzésére és gazdagítására a HHTDK-19-es című pályázatban kaptunk támogatást.

Dr. Kanizsai Mária

Utolsó módosítás időpontja

2021. szeptember 30.