Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ERASMUS+ az Eötvös József Főiskolán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI, OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI MOBILITÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Az Eötvös József Főiskola pályázatot ír ki a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanévre mobilitási programban való részvételére. Az ERASMUS+ program keretében Hallgatók (résztanulmányok folytatása, szakmai gyakorlat teljesítése), Oktatók és Személyzeti munkatársak pályázhatnak külföldi ösztöndíjra.

Az Erasmus+ program segítségével EJF-es hallgatóknak lehetősége van egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni minimum 2 hónapra, maximum12 hónapra, illetve egy Erasmus+ programországban/partnerországban található intézménynél, vállalkozásnál külföldi munkatapasztalatot szerezni, vagyis szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni. Szakmai gyakorlat a diplomaszerzést vagy abszolválást követő egy éven belül is teljesíthető, feltéve, hogy még végzés/abszolválás előtt, aktív hallgatóként nyújtja be a pályázatát.

Hallgatói mobilitási pályázat

Aktuális pályázati időszak:

 • 2024/2025 tanév őszi félévre: 2024. február 29.
 • 2024/2025 tanév tavaszi félévre: 2024. szeptember 30.

Személyzeti mobilitás

Aktuális pályázati időszak:

 • 2023/2024 tanév tavaszi félévre: 2024. február 29.

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatások

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös József Főiskola pályázati felhívást tesz közzé a 2024/2025-ös tanévre, illetve 2025/2026-os tanévre mobilitási pályázatot elnyert hallgatók részére Esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra (EE) és/vagy Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására (SN).

I.      ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

Az Esélyegyenlőségi támogatás (EE) célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi*, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban. A támogatás a mobilitás valós, teljes időtartamára jár a hallgatónak.

Pályázati űrlap magyar és angol nyelven:

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felhívásban felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Az egyéni pályázati űrlap hiánytalanul, számítógéppel kitöltött elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)
 • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)

Fontos információk a benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatban:

 1. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok
  - Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók. Igazoló dokumentum: hallgatói jogviszony-igazolás, melyet a Tanulmányi Csoport munkatársaitól igényelhetnek.
 2. Társadalmilag sérülékeny csoportok
  - Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai (pl. roma) kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen roma etnikai kisebbség tagjai. Igazoló dokumentum: Magyarorszagon_elismert_nemzetiseghez_tartozo_hallgato_nyilatkozata.docx
  - A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. Igazoló dokumentum: A_szarmazasi_orszagaban_kisebbsegkent_elo_hataron_tuli_magyar_hallgato_nyilatkozata.docx
  - A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. Igazoló dokumentum: a menekültstátuszt igazoló határozat másolata.
 3. Társadalmi akadályok
  - Olyan hallgatók, akiknek legalább egyik szülőjük/gondviselőjük nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. Igazoló dokumentum: Nyilatkozat_szuloje_gondviseloje_nem_rendelkezik_kozepfoku_iskolai_vegzettseggel.docx
  - Olyan hallgatók, akik szülők/gondviselők Igazoló dokumentumok: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata, valamint Nyilatkozata_arrol_hogy_a_hallgato_szulo_vagy_gondviselo.docx
  - Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesültek. Igazoló dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
  - Árva/félárva hallgatók.  Igazoló dokumentumok: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, valamint Arva_vagy_felarva_hallgato_nyilatkozata.docx
  - Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). Igazoló dokumentum: nagycsaladban_elo_hallgato_nyilatkozata.docx
 4. Gazdasági nehézségek
  Az alábbi jogosultságokat ezen az igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél: Erasmus+gazdasagi_nehezsegek_igenybejelento.xlsx
        a)    A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
        b)    Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
        c)    Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
        d)    HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
        e)    „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
        f)    Roma szakkollégium tagja (volt).
        g)    Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
        h)    Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató 
  A felsorolt (a.-h.) szempontok esetében a Tanulmányi Csoport igazolja a jogosultságot. (A Bursa Hungarica ösztöndíjat ezen kívül a folyósító  önkormányzat is igazolhatja az igénylőlapon, illetve az erre az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat is megfelelő.) 
        i)    Hallgatók, akik hirtelen változás állt be a szociális körülményeikben (pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, balesete).  Igazoló dokumentum: Nyilatkozat_a_hallgato_szocialis_korulmenyeiben_torteno_hirtelen_valtozasrol.docx
        j)    Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka      alatt. Igazoló dokumentum: munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban  munkaviszonnyal rendelkezett.
        k)    A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. Igazoló dokumentum: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés Tanulmányi Csoport munkatársaitól.
 5. Földrajzi akadályok
  A 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosai. Igazoló dokumentum: lakcímkártya másolata.
 6. Egészségügyi akadályok
  Az egészségügyi akadályokkal küzdők a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásáról szóló felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, lásd lejjebb, a II. pontban. A Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása egyidejűleg igényelhető az esélyegyenlőségi támogatással. Fontos, hogy ebben az esetben a támogatást tételesen kell igényelni, és a felhasználást tételesen, számlákkal szükséges igazolni.

Pályázatok bírálata: A pályázatok bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi. A megadott határidőig benyújtott pályázatokról 30 napon belül várható döntés. Az eredményről a hallgatók a megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

II.    Fogyatékosággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban. A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

Pályázatot nyújthat be:

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázat leadásának határideje

2024/2025 tanév az őszi félévben kiutazóknak:

2024. május 24.

2024/2025 tanév tavaszi félévben kiutazóknak:

2024. november 22. vagy 2024. február 21.

2025/2026 tanév őszi félévben kiutazóknak:

2025. május 23.

2025/2026 tanév tavaszi félévben kiutazóknak:

2025. november 21. vagy 2026. február 20.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege

 1. Támogatás összege
  Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint hosszú távú tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati (diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat) mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

  Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül. 
   
 2. Igénylés és elszámolás módja:
  a)    a havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételesen igénylés, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
  b)    Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel és elszámolással pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak. Amennyiben más esélyegyenlőségi szempont szerint is kiegészítő támogatásban részesül a hallgató az orvosszakértők által javasolt teljes összegről tételesen szükséges elszámolnia.
 3. Felsőoktatási munkatársak csak tételes elszámolású SN kiegészítő támogatásra pályázhatnak. Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak tételesen számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor. 

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján olvasható.

Az ERASMUS+ koordinátorok elérhetőségei

Egyéb információt a csapogya.zoltan@ejf.hu és a pajrok.andor@ejf.hu e-mail címen kaphatnak.

Jelentkezési lapokat Csapógya Zoltánnál (A. épület I. emelet, Gazdálkodási Intézet), a Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok munkatársánál adhatják le.

Utolsó módosítás időpontja

2024. április 02.