Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Pedagógusképző Intézet bemutatása

Az intézet a hagyományokra alapozva, a folyamatos megújulás jegyében a közoktatási igényeknek megfelelő képzési kínálattal, magas szakmai minőségben végzi felsőfokú pedagógiai szakemberek: tanítók, óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők alapképzését és gyakorló pedagógusok szakirányú továbbképzését, akik korszerű pedagógiai ismeretekkel és hatékony módszertani felkészültséggel, kreatív stratégiákkal képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait, gyarapítják a gyermekek tudását, segítik képességeik és személyiségük sokoldalú fejlődését.

A Pedagógusképző Intézet önálló egységként az Eötvös József Főiskola 2013. évi szervezeti átalakulásával jött létre. Tevékenysége a korábbi Neveléstudományi Kar magas színvonalú oktatási, tudományos és közéleti munkásságán alapul, amit a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézettel szoros együttműködésben a jövőben is hasonló eredményességgel a szakma kívánalmainak megfelelően kívánunk végezni. Célunk az 1870-ben alapított, nagy hagyományú bajai pedagógusképzés folytatása az Eötvös József Főiskolán. A Pedagógusképző Intézet működése meghatározó Baja város és a Dél-alföldi régió oktatási életében, az intézet szakmai, tudományos értékei hozzájárulnak a magyar felsőoktatás egészéhez.

Alapszakok

 • Tanító 
 • Tanító - nemzetiségi német, horvát, cigány/roma szakiránnyal
 • Óvodapedagógus
 • Óvodapedagógus - nemzetiségi német, horvát, cigány/roma szakiránnyal
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő - német, horvát, angol specializációval

Szakirányú továbbképzések

Oktatási tevékenység, képzések

Képzéseink többlépcsős rendszerben egymáshoz kapcsolhatók, átjárhatók. Hallgatóink több képzési ciklusban, a már megszerzett ismeretek beszámításával több szakunkat is elvégezhetik, így egymást kiegészítő vagy szakirányú szakképzettségeket szerezhetnek, ami jelentősen növeli elhelyezkedési esélyeiket.

Korunk köznevelési kihívásainak megfelelve hangsúlyos figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóinknak a gyakorlatban jól használható módszertani felkészültséget adjunk a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése, az integrált nevelés és alternatív pedagógia területén.

Főiskolánk soknemzetiségű régióban helyezkedik el, ebből adódik képzéseink specialitása is, a tanító és óvodapedagógus szakhoz német, horvát és cigány/roma nemzetiségi szakirány választható, amely speciálisan a kisgyermekkori kétnyelvű és nemzetiségi oktatásra készíti fel a pedagógusokat. A nemzetiségi szakirányon szerzett diploma felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

A képzési idő (8, illetve 6 félév) a korábban megszerzett végzettség (például tanító, óvodapedagógus, tanár, bölcsész), kreditek elismerésével rövidíthető. 

A közoktatásban dolgozó pedagógusok számára szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzéseket kínálunk fejlesztő-differenciáló pedagógus, mentorpedagógus területen, de érdeklődés szerint rövidebb szakmai továbbképzésekre is lehetőséget biztosítunk (kompetencia alapú nevelés). Célunk, hogy a térség pedagógusképzési és továbbképzési központja legyünk.

Képzéseink erőssége azok gyakorlatorientált jellege. A szakmai gyakorlatokat sokéves tapasztalattal és összehangolt együttműködéssel partnereink, Baja város kiválóan felszerelt óvodái, bölcsődéi és az Eötvös József Általános Iskola biztosítja.

Külön figyelmet fordítunk a hallgatók tehetséggondozására, Egyéni érdeklődésük szerint bevonjuk őket a tudományos kutatásokba, tudományos diákköri tevékenységbe. Hallgatóink rendszeresen részt vesznek és sikereket érnek el országos és nemzetközi rendezvényeken, tudományos diákköri és tanítási versenyeken, konferenciákon, művészeti és sporteseményeken. Főiskolánkon akkreditált Tehetségpont működik.

Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzések

A jelentkezés alapfeltétele: tanítói diploma
Képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton (szombati napokon)
A képzés önköltséges: 150.000 Ft./félév

Meghirdetett műveltségi területek:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Ének-zene
 • Vizuális kultúra
 • Technika és tervezés
 • Digitális kultúra
 • Testnevelés

A képzés minimum 5 fő jelentkezése esetén indul, ami szigorlattal és záródolgozattal zárul. 
A műveltségterületi képzés az alapképzés szintjét nem emeli, nem ad önálló oklevéllel elismert szakos képesítést. A képzés eredményeként szerzett igazolás az alapképzésben kapott oklevéllel együtt érvényes.  
A végzettség az adott műveltségterületen a tantárgy 1-6. osztályban történő tanításra jogosít.

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

Tudományos, kutatási és közéleti tevékenység

A Pedagógusképző Intézet régiónk felsőoktatási szakmai közéletének meghatározó intézménye, oktatóink tantárgyaikhoz és egyéni szakmai érdeklődési területükhöz kapcsolódva jelentős tudományos kutatómunkát, aktív publikációs és közéleti tevékenységet végeznek. Törekszünk arra, hogy az intézet a főiskola térségi helyzetéből adódóan a határokon átnyúló, regionális tudományos bázis legyen, kutatási és oktatási eredmények hazai és nemzetközi közvetítésével az itt folyó munka országos és európai kitekintést kapjon.

Az intézet oktatói aktív konferenciaszervezők. Évente megrendezzük a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó konferenciát, de számos speciális, pedagógiai, pszichológiai, irodalmi, módszertani témájú konferenciát, szakmai műhelyt is rendszeresen szervezünk. 2014-ben a szakma hazai és nemzetközi képviselőinek biztosítottunk lehetőséget a tudományos párbeszédre a IX. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia, a Babits Mihály Emlékkonferencia, Csecsemő- és Kisgyermekgondozók és Nevelők I. Országos Konferenciájának megszervezésével. Ezen kívül rendszeresen részt veszünk a magyar és külföldi hasonló képzéseket folytató partnerintézmények tudományos rendezvényein. Az intézet gondozásában jelenik meg a Danubius Noster című tudományos folyóirat.

Intézetünk a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézettel együttműködve számos külföldi (Baden, Ludwigsburg, Zagreb-Čakovec, Osijek, Kragujevac-Jagodina, Subotica, Marosvásárhely, Novi Sad, Beograd-Vršac, Komarno) egyetemmel és hasonló képzési profilú intézménnyel ápol jól működő partnerkapcsolatokat, amelyek a közös szakmai és kutatási, pályázati tevékenység és tapasztalatcsere mellett hallgatónknak is lehetőséget biztosítanak külföldi tanulmányutakra, nyelvtanulásra. Hallgatóinkat szívesen küldjük külföldi részképzésekre Erasmus programok keretében, illetve mi is örömmel fogadunk vendéghallgatókat.

Várunk minden nyitott és kreatív fiatalt, aki szereti a gyerekeket és szívesen szerezne a pedagógia és kisgyermeknevelés területén biztos szakmai tudást.

(Írta: Dr. Kanizsai Mária)

Dr. Kiss Zoltán - intézetigazgató

Nagyné Kurityák Anikó - intézeti előadó (79) 524-624 mellék: 312
E-mail: nagyne.kurityak.aniko@ejf.hu

"A" épület 59-es szoba